آموزش اجرای کاشی

برای اجرای کاشی باید تراز بودن کاشی هارا الویت قرار دهید و برای این کار می توانید از ابزار هایی مثل گُوه و کلیپس استفاده کنید. هرکدام از کاشی ها باید در راستای کاشی بعدی باشند و پشت آن ها به خوبی آغشته به چسب شود...

https://www.decora2020.ir/2022/12/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/