دکتر حریرچی : وضعیت کشور در حال هشدار تلقی میشود !

دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : وضعیت کشور از بابت ویروس کرونا در حال هشدار تلقی میشود !