کارتون ماشا و میشا / خدا ملکه را حفظ کند

ماشا آرزوی زندگی سلطنتی را دارد. او یک کاخ مجلل و یک ماشین شیک می خواهد. او آرزو دارد که دستور دهد و همه موجودات جنگلی آنها را اجرا کنند. او آرزو دارد که حکومت کند.