آموزش بستن ساده روسری نخی

روسری را روی سر می گذاریم طوری که یک دستک آن از دیگری بلندتر باشد با سنجاق زیر گلو فیکس می کنیم دستک بلندتر را یک بار دور سر می چرخانیم و وقتی دستک کشیده می شود گوشه پشتی روسری جلوی بدن قرار می گیرد بعد دستک رو جلوی بدن می آوریم و کنار صورت سنجاق می‌کنیم.