آموزش تست سلامت ریه

با این تستی که دانشمندان هندی آماده کردند، در ۴۵ثانیه ثانیه ریه های خود را تست کنید. اگر در زمان پخش این گیف بتوانید نفس خود از شروع نقطه A تا B حبس کنید، یعنی از ریه سالمی برخوردار هستید! به همین سادگی سلامت ریه های خود را تست کنید!