مصاحبه با کشاورز جعفری دررابطه با استفاده از محصولات فرتی نرس

مصاحبه با کشاورز جعفری دررابطه با استفاده از محصول ضدشوری خاک و آب در منطقه لپویی