نبرد حیوانات + فیلم

اين سنجاب مادر، بی دلیل به مار حمله می کند.