چهار صد ضربه - The 400 Blows 1959

سینمایی - چهار صد ضربه - The 400 Blows 1959 - «آنتوان» ( لئو ) که از والدین، به خصوص مادرش ( موریه ) بی ‏توجهى می‏بیند، به جاى مدرسه با دوستش، « رنه » ( اوفاى ) به گردش مى ‏رود. او به دلیل دزدیدن یک ماشین تحریر به دارالتأدیب فرستاده مى ‏شود... - Gap.im/nama66