موز ارگانیک

Coliman دارای مجوز تولید موز مکزیکی و موز ارگانیک در سراسر جهان است. محصولات Coliman با مواد دافع ارگانیک رشد می کنند تا از آن و مصرف کنندگان مراقبت کنند.

سردخانه