روایتی از اولین عزاداری برای امام حسین(ع) بعد از واقعه عاشورا

روایتی از اولین عزاداری برای امام حسین(ع)