آموزش آسان چسباندن مژه مصنوعی

آموزش چسباندن مژه مصنوعی در منزل

ابتدا به عوارض احتمالی استفاده از مژه مصنوعی بپردازیم :
واکنشات شدید و حساسیتی پوست پلک

خطر آلودگی مژه مصنوعی به مواد شیمیایی

آسیب به مژه های طبیعی فرد