روایت دیدنی خواب یک مادر شهید

مادر و خواهر شهید ابوطالبی و قاسمی از خوابی عجیب و جالب درمورد فرزند شهیدشان روایت می کند.