پرده آب ویلای آقای اعتمادی در چاهشک مشهد www.Abonoor.ir

آبنمای پرده آب تمام استیل ویلای آقای اعتمادی در مشهد از سه پرده 70 سانتیمتری و عدد نازل قلزن تشکیل شده است . به زیبایی آب و ریزش آن دقت کنید . شما میتوانید مراحل ساخت و فیلم های بیشتر آبنماهای ریزشی را از سایت www.Abonoor.ir دنبال کنید .