سیل و رانش زمین در اروپا جان بیش ۱۰۰ تن را گرفت

جاری شدن سیل و رانش زمین در اروپا جان بیش ۱۰۰ تن را گرفت