عمل شما مهم است

ممکن است در نگاه اول بازیافت وقت گیر به نظر برسد ولی با در نظر گرفتن افق وسیعتر برای قابل سکونت ماندن زمین در آینده ضروری است...از همین امروز شما هم سهم خود را ادا کنید شاید فردا دیر باشد