نکاتی از رمز ریال

تمام اسناد اصلی، اسناد پشتیبان، بستر فنی و نفرات اصلی رمز ریال، صد در صد متعلق به دشمن هستند - محمد هادی مذهب‌جعفری؛
عضو هیئت علمی اندیشکده یقین