آقای دکتر فخرالدین سیفی ، کاندید یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

من فخرالدین سیفی کاندید یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز میخواهم با شما مردم شریف عهد و قسم ببندم .