گلهای بازی الجزایر و ایران

دو گل از تیم دوم الجزایر به ایران در بازی دوستانه در راه آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی 2022 قطر
و رنج تیم ملی از نداشتن یک مربی آگاه و رزومه دار