جاری شدن آب در رودخانه مشهد اردهال

در بهار سال 1398، پس از سال های متوالی، سیل در رودخانه مشهد اردهال جاری شد و باعث خوشحالی ساکنین این منطقه شد.