واکنش به شایعات ورود ویروس کرونا به ایران

سعید نمکی در واکنش به شایعات خبر ورود ویروس کرونا به کشور اظهار کرد: وزیر بهداشت هیچ چیزی را از مردم کشور حتی در ازای بدنام شدنش کتمان نخواهد کرد.