نفرت _ رفتی و بعدِ تو از بخت بدم آمده است _ از همه مردم خوشبخت بدم آمده است

مثل یک کوه به پای تو نشستم اما
اینک از عاشق سرسخت بدم آمده است
#نفرت
#شعروصدا:
#قاسم_ساروی