مردم با گرانی بنزین مخالفند؟

دوربین تابناک به میان مردم رفت و این پرسش را مطرح کرد که آیا با گرانی بنزین موافقید؟ اغلب حاضران در مقابل دوربین تابناک، به این پرسش پاسخ منفی دادند. این گزارش را می‌بینید.