ضدعفونی دکل های ارسالی در پارس دکل

کلیه محصولات پارس دکل شیراز، قبل از خروج از کارخانه جهت حفظ سلامت مشتران گرامی ضدعفونی شده و سپس ارسال خواهد شد.
پارس دکل شیراز تولید کننده دکل های مخابراتی، تولید، مونتاژ و راه اندازی دکل های مخابراتی مهاری و دکل خود ایستا، کل برق ، دکل دوربین ، سازه های فلزی ، پایه های روشنایی می باشد.