پل‌های وحشت یا عابر پیاده؛ زنان و عبور از خیابان در شب

پل های عابر پیاده در ساعات خلوت، یا تاریک شب برای زنان ما امن نیست و این تجربه ای ملموس برای بسیاری از زنان است.