بیتا عالمی ،شعر خوانی (حافظ)

بیتا عالمی بازیگر تاتر سینما تلویزیون اینستاگرام bitaalemi