انصاری‌فرد: کالدرون می‌خواست تمام مدیران پرسپولیس بروند

انصاری‌فرد: کالدرون می‌خواست تمام مدیران پرسپولیس بروند