حمله پروانه‌ های برگ ‌خوار به جنگل ‌های ارسباران

پروانه‌ های دم قهوه ای که یکی از آفت های مخرب در جنگل ها به حساب می آیند و طی روزهای اخیر به جنگل های ارسباران حمله کرده اند که باعث بی برگ شدن درختان این جنگل ها نیز شده اند.