مناجات عربی » فشد راهی مالکی و حسن راهی مالکی ( جشنواره سروش ستایش )

مناجات خوان ها: فشد و حسن راهی مالکی ( مناجات خوان از استان خوزستان ) / آلبوم تصویری (DVD): سروش ستایش ( سیری بر اذان و مناجات در ایران ) / موسسه نغمه شهر ( معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ) / جشنواره سروش ستایش - مهر 1386 / فرهنگسرای هنر - تهران