قصد ایتالیا برای خرید واکسن روسی

برخی مقامات ایتالیایی خواستار خرید واکسن ویروس کرونا از روسیه شدند.