like و کاربرد آن در جملات انگلیسی

یکی از کاربردهایی که like در جملات داره برای صحبت کردن درمورد کاریست که انجام می دهیم اگر در این جمله بعد از like فعل با ing بیاد یعنی من از کاری که انجام می دهم لذت می برم ولی اگر فعل به صورت مصدر با to بیاد یعنی من این کارو انجام می دهم ولی از انجام دادنش لذت نمی برم.