ترانه ایران

????????
در قلب خود هوای وطن دارم، روی لبم ترانه ی ایران است
آغاز بی قراری من با تو، رقصی چنین میانه ی میدان است
از غم اگر که تلخ شود کامم، حتی اگر شکسته شود جامم
از من نخواه خانه ی آرامم، نام تو را به خاطره بسپارم

موسیقی: حمید حامی - ترانه ایران

#ایران #ایرانی #وطن #هموطن #سرزمین #تهران #نوروز۱۴۰۱