راز ذرّیه 1

راز ذرّیه 1 - استاد رائفی پور - (نظام سلطه ، جنگ نرم ، دشمن شناسی ، صهیونیسم ، رسانه ، تورات ، کابالا و ... ) - 90/2/10 نیشابور - https://eitaa.com/dosh66 https://Gap.im/dosh66