در سودای استخوان

مستند در سودای استخوان - 1381 - درباره رواج استخوان فروشی در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان است که گاه حتی استخوان های انسان ها نیز خرید و فروش می شوند. - https://eitaa.com/dosh66 https://Gap.im/dosh66