کتاب گنجینه حماسه‌های جهان اثر ژرار شالیان

«گنجینه حماسه‌های جهان»، مجموعه ارزنده‌ای است که در آن ژرار شالیان، استاد دانشگاه و نویسنده پژوهشگر فرانسوی، با دیدی ژرف و تحلیلی دقیق، تمامی آثار حماسی جهان را، از گیل‌گمش، کهن‌ترین منظومه حماسه بشری تا دَدَه قورقوت، افسانه رزمی ترکان اوغوز و از داستان هوئیت زیلو پوشتلی، پهلوان نیمه خدای آزتک‌ها تامه‌م آلان، قصه پر غصه کردی، از شهسوار ببرینه پوش گرجی تا غم‌نامه کوزوو و ... همه را با ذوق خاصی معرفی و از هر اثر نمونه و یا نمونهه‌های شاخصی در کتاب چاپ کرده استwww.vafamedia.ir