نانو لیزر الکترونیکی(افشین رشید)

دکتر افشین رشید _ اُستادیار ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران: نانو لیزر های یاقوت بلور (سنگ سنباده) است که بعضی از یونهای آن با یونهای بلور اَلماس عوض شده ‌اند. به عنوان ماده لیزری ، این بلور را معمولا از رشد مخلوط مذاب بلور یاقوت )تقریبا 0.05% وزنی) و مناسب تهیه می ‌کنند. نانو لیزر یاقوت یک دستگاه سه ترازی است.ماده فعال این نانو لیزر یاقوت با حدود 0.05% وزنی کروم به عنوان ناخالصی در آن بدست می‌ آید. گونه ای فعال هستند که با یونهای آلومینیوم در شبکه جایگزین می ‌شوند. تراز های مهمی در انجام ، عمل لیزر را نشان می ‌دهد. گذار لیزری (در 694 نانو متر) بین تراز های اخیر و تراز های حالت پایه واقع می ‌شود و لذا نانو لیزر یاقوت یک دستگاه لیزری سه ترازی است. به همین دلیل لازم است بیش از نصف تعداد یونها به حالت ساکن دمش شوند، تا جمعیت معکوس شود.