روی آوردن بازیگران به تئاتر آنلاین در شرایط کرونایی

همه گیری ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از هنرمندان ناچار به دور شدن از کار خود شوند.