سگ وحشی - Savage Dog 2017

سینمایی - سگ وحشی - Savage Dog 2017 - در منطقه‌ مرزی بین هند و چین در سال ۱۹۵۹ در سرزمینی مملو از مردمان بی رحم و وحشی ، قهرمانی ظهور میکند… - Gap.im/nama66