نفوذ سیاسی فروشندگان سلاح (NRA) در انتخابات آمریکا

انجمن ملی اسلحه یا "NRA" بزرگترین سازمان دارندگان و فروشندگان اسلحه های شخصی و یک گروه قدرتمند در آمریکاست که با داشتن پنج میلیون عضو و بودجه ای هنگفت دارای نفوذی گسترده در عرصه سیاست این کشور است.