نانو ساختار الکترونیکی(افشین رشید)

دکتر افشین رشید _ اُستادیار ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران: اگر در ماده‌ای حداقل یکی از این سه بعد در محدوده نانومتری باشد به آن یک ماده، یک نانو ساختار گویند. در مورد محدوده نانومتری تعریف پذیرفته شده‌ای وجود ندارد اما یک تعریف مقبول‌تر محدوده‌ای بین یک تا صد نانومتر است. حتی با وجود ابعاد چند صد نانومتری در یک ماده، باز هم آن را یک نانو ساختار می‌نامند.در واقع تعریف ناحیه 1 تا 100 نانومتر برای داشتن یک تعریف و استاندارد است. این تقسیم بندی نانو مواد (نانو ساختارها) یک تقسیم‌بندی ظاهری و بی‌ارزش نیست. این سه نوع نانو ساختار، هم از جهت سنتز و تولید، و هم از جهت خواص و کاربرد‌ها تفاوت‌های اساسی با هم دارند. به طور کلی خواص الکتریکی، نوری، مغناطیسی، سطحی و غیره این سه ساختار با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند و بالطبع کاربرد هایشان نیز متفاوت است. از نانو ساختارهای یک بعدی می‌توان برای ادَوات الکترونیکی استفاده کرد در حالی که برای نانو مواد صفر بعدی و دو بعدی چنین کاربردی وجود ندارد.