شعر طنز " دوران مجرّدی ! ".

گفته ، شعری بلیغ و آهنگین
یک جوان لطیف طبع و متین
حال و روز تجرّدش را ، او
کرده با لفظ و قافیه ، تبیین
هست ، شعری ، حقیقتاً شیرین
دعوتت می کنم ، بیا و ببین !
( ببخشید ، فی البداهه بود ! ) .