فرمول اصلی بازاریابی محتوایی چیست؟

بازاریابی محتوایی دقیقا یعنی چه؟ هنگام تولید محتوا باید به سه سوال مهم جواب دهید چرا این محتوا را نوشتم؟ برای چه کسی نوشتم؟ قراره این محتوا چه کاری انجام دهد؟ با پاسخ به این سوال ها می توانید محتوایی تولید کنید که برای شما بازاریابی انجام دهد در این فایل تصویری با ذکر یک مثال نکات مهمی درباره بازاریابی محتوا را برای شما بازگو می کنم.