فرودگاه Airport 1970 دوبله

فرودگاه
Airport 1970

کارگردانان
George Seaton
Henry Hathaway

بازیگران
Burt Lancaster
Dean Martin
George Kennedy

مل بیکرزفلد مدیر سخت کوش فرودگاه بین المللی لینکن است که تلاش می کند فرودگاهش را با وجود طوفانی سهمگین و همسری عصبانی باز نگه دارد. اما برادر همسر عصبانی او برنامه های دیگری دارد و......

دوبله فارسی