فیلادلفیا سونی سیکسرز - واشنگتن ویزاردز / ۹ ژانویه ۲۰۱۹

فول گیم فیلادلفیا سونی سیکسرز - واشنگتن ویزاردز / ۹ ژانویه ۲۰۱۹