کشمیر 3 روز پس از لغو خودمختاری

آخرین خبرها از سرینگر مرکز ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند حاکی از تعطیلی شهر زیر سایه تدابیر شدید امنیتی است.