لحظه خارق‌العاده پوست اندازی یک مار

پوست‌ انداختن مار‌ها موجب جایگزینی پوست تازه با پوست کهنه و از بین رفتن میکروب‌ها و انگل‌ها از این خزنده می‌شود.