بررسی حواشی تغییرات عجیب داوری دربی

انتقاد میثاقی از تغییرات عجیب داوری دربی جام حذفی
کرمانشاهی: زیر آب من را زدند
سهرابی با قضاوت کرمانشاهی مخالفت شد
علیپور: عدم قضاوت کرمانشاهی‌در دربی، تصمیم کمیته صیانت از سلامت فوتبال و مراجع ذی ربط بود.