Saeed Zombie - Feshare Qabr (Intro)

آهنگ فشار قبر اولین یادآور از مجموعه آهنگ های زنده یاد می باشد که برای اولین بار به صورت و سبک دلهره وار و ترسناک در سال 1389 در ایران ضبط و پخش گردید که مخاطبان خاصی را در بر گرفت و به خاطر همین سبک و درخواست مخاطبان قرار شد مجموعه ی دنباله داری به اسم زنده یاد تا آخر دهه ی 90 شمسی به صورت تک آهنگ و دنباله دار بیرون آید که متاسفانه فقط این مجموعه تا سال 1394 فعالیت چشمگیری داشت و بعد متوقف گردید...