فیزیوتراپی در منزل 09128332721

دکتر حامد احمدی گل 09128332821
 توانبخشی یا همان بازتوانی به  فرآیندی گفته میشود که در آن به بیمار کمک می‌شود تا توانایی از دست رفته خود پس از یک حادثه، بیماری یا آسیب را که منجر به محدود شدن عملکرد بیمارشده ‌است مجدداً بهبود یابد.