میامی هیت - گلدن استیت وریرز / ۱۰ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم میامی هیت - گلدن استیت وریرز / ۱۰ فوریه ۲۰۱۹