اموزش انسیس مکانیکال ansys mechanical

آموزش انسیس مکانیکال Mechanical Ansys - انسیس مکانیکال شامل چه ماژول ها و نرم افزارهایی است؟ در قسمت انسیس مکانیکال چه مسائلی بررسی و شبیه سازی می شوند ؟ کاربردهای محیط انسیس مکانیکال در FSI
این ویدئو قسمتی از دوره ی اموزش تعامل سازه و سیال FSI در انسیس است
https://cfdgroup.ir/product/fsi-fluid-and-solid-interaction-ansys
https://lnkd.in/gWMX_3t